Hadi̇slere İman Şi̇rkti̇r.

Hadi̇slere İman Şi̇rkti̇r.

NOT: Yeryüzünde Hiç Kimse, Bana olunan Hidayet Öğretilerinin Anlatılarına Karşı Delil gösteremez. Bu imkansızdır. İşleyip bitirdiğim konular dosdoğrudur. Çelişmez. İşlediğim konuların aksi ispatlanana kadar bunlar dosdoğru olanlardır. Ve Dosdoğru olduğuna dair Canım üzerine Yeminlidir.

Hadislere iman konusunda ki net fetva şudur;

Bütün Hadisler doğru ya da yanlış olsun Şirktir.
Hadisin doğru olanı da Kur’an ı açıklamamakla beraber ÂLlaha olan imanın hususunda herhangi bir artış da sağlayamaz.

**KONUNUN DERİNLİĞİ**

Hadis bekçileri Tağut yolunda ÂLlaha karşı savaşan Müşriklerdir. Bu yüzden de ZINDIKTIRLAR.

Hadis nedir?

Hadis: Herhangi bir konunun insanlar arasında yazılı veya sözlü olacak şekilde aktarılmasına Hadis denir.

Bu aktarıların Doğruluklarının bozulma ihtimali yüksektir.
Bunun nedeni insanların yanılmaya hassasiyetlerinin kusursuz olmaması ve savaş içerisinde olan toplulukların öğretileri manipüle edilip her türden bilgiyi kendi çıkarlarına göre değiştirebilecek olunmasıdır.

Bu tür Hadislerin(aktarılarak gelen sözlerin) doğru olduğunu anlayabilmek için, Ancak, sabitelere(kriterlere) dayalı olarak incelenmesi ve bu sabitenin kaynaklarının birbirlerini doğrulaması ile çözümlenebilir.

Hadisler ile ilgili bazı ayetler.

Casiye 6

1-) Tilke âyâtu(A)llâhi netlûhâ ‘aleyke bilhakk(i)(s)

2-) febi-eyyi hadîśin ba’da(A)llâhi ve âyâtihi yu/minûn(e)

1-) İşte bunlar ÂLlahın Ayetleridir(delilleridir). Sana Hakkı ile(Ne eksik ne fazla) okuyoruz.

2-) Öyleyse hangi Hadisin(aktarılarak gelen söz ya da yazının) sonrasında ÂLlaha ve Ayetlerine inanacaklar.

Nisa 87

1-) (A)llâhu lâ ilâhe illâ hu(ve)(c) leyecme’annekum ilâ yevmi-lkiyâmeti lâ raybe fîh(i)(k)

2-) vemen asdeku mina(A)llâhi Hadîśâ(n)

1-) ÂLlah’tan başka ilah yoktur. O, sizi geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde biraraya toplayacaktır.

2-) Ve kim ÂLlahın Hadisinden(Aktardığı Sözlerinden) daha doğru(hadis verir? Daha doğru söz aktarır?)

Zümer 23

1-) (A)llâhu nezzele ahsene-lHadîśi kitâben muteşâbihen meśâniye

2-) takşe’irru minhu culûdu-lleżîne yaḣşevne rabbehum śümme telînu culûduhum ve kulûbuhum ilâ żikri(A)llâh(i)

3-) żâlike huda(A)llâhi yehdî bihi men yeşâ/(u)(c) vemen yudlili(A)llâhu femâ lehu min hâd(in)

1-) ÂLlah en güzelini indirdi, Hadis Kitabını(Kendisine ait olan sözleri aktardığı o kitabı) birbirine benzeyen ikişerli(ayetler ile) halinde (indirdi).

2-) Rablerinden korkanların ondan derileri ürperir. Sonra derileri ve kalpleri ÂLlah’ın zikrine karşı yumuşar.

3-)  İşte bu,ÂLlah’ın yol göstermesidir, onunla dilediğini hidayete erdirir. ÂLlah kimi saptırırsa, artık onun için bir yol gösterici yoktur.

Araf 185

1-) Evelem yenzurû fî melekûti-ssemâvâti vel-ardi vemâ ḣaleka(A)llâhu min şey-in veen ‘asâ en yekûne kadi-kterabe eceluhum(s)

2-) febi-eyyi Hadîśin ba’dehu yu/minûn(e)

1-) Göklerin ve yerin Sahibine (sorgulayıp) ve ÂLlahın yarattıklarından(inceleyip)
Veya veya ecellerinin elbette yaklaşmış olabileceğine(Düşünerek)
bakmadılar mı?

2-) (Bunca yaratılıştan sonra) Bundan sonra Hangi Hadise (Benim Aktarılarak gelmesi için belirlediğim Aktarılmış sözlerden başka hangisine) inanacaksınız?

Lokman 6

1-) Vemine-nnâsi men yeşterî lehve-lHadîśi liyudille ‘an sebîli(A)llâhi biġayri ‘ilmin veyetteḣiżehâ huzuvâ(en)(c)

2-) ulâ-ike lehum ‘ażâbun muhîn(un)

1-) Ve İnsanlardan(kimileri) bilgileri olmadığı halde Allahın yolundan saptırmak için boş Sözlerin anlatılarının aktarılarını(Hadisleri) satın alırlar.
Ve Alay konusu edinmek için (satın alırlar)

2-) İşte onlara, küçük düşürücü bir Azab vardır.

Gaşiye 1

Hel etâke Hadîśu-lġâşiye(ti)

(Aldatarak yaşayanların ne olacağına dair) Hadis (sözler aktarılmadı mı) aktarılmadı mı(ulaşmadı mı)?

Bu ayetleri okuduktan sonra düşünceniz şu şekilde olmalı. ÂLlah Hadislerini, seçtiği Nebiy ile aktarılarak gelmesini uygun görmüştür şeklinde olmalı. Yani Falancanın Hadisleri var, Filancanın getirdiği Hadis denmemeli. Rabbimiz Nisa 87 de soruyor kim benim gibi Hadisinde (Sözlü ve Yazılı olarak Aktarılarında) daha doğrudur diye. Ve sen Buhari, Tirmiz… vs. diyemezsin.
Ayrıca Rasul’ün sünneti şeklinde gelen bütün hadisler insanların koruduğu iddia edilerek günümüze geldiği söylenen Allah ‘ın ayetlerine ortak koşan cümlelerdir. Bu yüzden Hadislerin hepsi Şirktir. Şirk e giren herkes ZINDIKTIR. O yüzden Hadi ve Sünnet Şirk Diynini ifade eden birikimlerden uzak durulmalıdır.

Aşağıda ki ayetlerde Kur’an yeter mi yetmez mi anlayacaksınız.

Rahman 1

O Rahman ki,

Rahman 2

Kur’an ı öğretti

Rahman 3

İnsanı yarattı

Rahman 4

(Kur’an ı) Açıklama’yı öğretti.

İsra 89

Andolsun bu Kuran’da her örnekten insanlar için türlü türlü açıklamalarda (sarrafna) bulunduk. İnsanların çoğu ise tanımamakta ayak diretmektedirler.

En’am 19

Bu Kuran, bana, sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için vahyolundu.

Enam 38

Kitap’ ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.

En’am 114

Allah size kitabı detaylandırılmış bir halde indirmişken Allah’ın dışında bir hakem mi arayayım?

En’am 115

Rabbinin sözü hem doğruluk, hem adalet bakımından tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur.

Rad 30

Böylece biz seni, kendilerinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği bir ümmete sana vahyettiklerimizi okuman için gönderdik.

Ankebut 51

Hayret doğrusu! Kendilerine okunup duran bu kitabı, sana indirmemiz onlara yetmez mi? Şüphesiz O’nda iman eden bir toplum için, hem rahmet, hem de öğüt vardır.

• Yukarıda ki Ayetler de Kur’an haricinde başka sözler de size gerekli yazıyor mu? Ya da Kur’an dan başka bir şeyler de öğrettik?
• Bu Deliller ışığın da Akledecek olursanız Kur’an yetmez, onda ki bazı yada bir çok konuyu hadislerden anlıyoruz demeyi artık bırakır ve bu sapmışlıktan kurtulursunuz.

Kur’an için konuşacak olursak,
Yüce ÂLlah kitabında hiç bir şeyi eksik bırakmadığını ve örnekler ile açıklayıp apaçık bir kitap olduğunu,
Yalnızca bu kitaptan sorumlu olduğumuzu,
Yüce ÂLlah sözlerinin Aktırılarak gelmesi için bir Nebiy seçtiğini,
Bu sözlerin aktarılması için de Kerim kitabı ben koruyorum diyerek Yemin ettiğini(ya da bildirdiğini),
Ve aşağı da ki ayetler de bildirdiği üzre; kimin Hadisi(aktarılması için özendiği sözleri)Benim Hadisimden(ÂLlahın aktarılarak gelmesini istediği sözlerden) daha doğrudur? Şeklinde bizlere Kur’an haricinde ki bizlere aktarılarak ulaşan sözlerin bulundukları kitaplardan, kendi aktarılarak gelecek sözlerinin bulunduğu kitaptan daha doğru olamayacağını anlatmış ve Kendi kitapları haricindeki bütün kitapların batıl oluşunu vurgulamış olmuştur.

—-‐———————-

Böylece;
İçinde herşeyin eksiksiz olduğunu bildiren ÂLlah a, ” Kur’an da Namaz kılmanın şekli yok” diye gelen insanlar genellikle bu Tağut bekçilerinin sözlerine kandıklarından şirk koşmuş bulunmaktalar.

Bakara 43

Veakîmu-ssalâte veâtu-zzekâte verke’û me’a-rrâki’în(e)

Namaz kılın, zekat verin, rüku edin rüku edenlerle.

Ali İmran 43

Yâ meryemu-knutî lirabbiki vescudî verke’î me’a-rrâki’în(e)

Ey Meryem, Rabbine itaat et, secdeye kapan, rüku edenlerle rüku et demişti.

Hac 26

Ve-iż bevve/nâ li-ibrâhîme mekâne-lbeyti en lâ tuşrik bî şey-en vetahhir beytiye littâ-ifîne velkâ-imîne ve-rrukke’i-ssucûd(i)

Hani biz İbrahim’e Ev’in (Kabe’nin) yerini belirtmiş (şöyle demiştik): “Bana bir şeyi ortak koşma ve evimi tavaf edenler, kıyam edenler, rüku edenler ve secde edenler için temizle.

Hac 77

Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû-rke’û vescudû va’budû rabbekum vef’alû-lḣayra le’allekum tuflihûn(e)

Ey iman edenler! Rüku’ edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin ve hayır işleyin ki, böylece kurtuluşa eresiniz.

Bu ayetlerden anlaşıldığı üzre; ÂLlah süre gelmiş bir ibadetlerde bahsetmekte. Ve eskiler nasıl yapıyorsa sende rüku(dizleri üzerine çöken) ve secde(Yere kapanma) yapanlarla beraber rüku ve secde et diyerek bizi hem geçmiştekilere uyguladığı sünnetine(kanun,yasasına) iletmek istiyor hem de Kur’an ile temizlemek istemektedir.
Yani Kur’an da Namaz nasıl kılınır sorusunun cevabı, rükuya varanlarla rüküya var, secdeye kapandanlar ile secdeye kapandır. Yani Namaz kılarken 2 kere ayak üzerinde doğrulacak 2 kere secdeye varılacak 2 kere dizler üstüne çökülecek diye bir şey yoktur. Ama bu uygulama yanlış da değildir. Bizler bu dönemde “ÂLlahım sana nasıl ibadet edecez” diye soru sorsak ve Kur’an da Rüku ve secde edenlere katıl cevabını görsek, işte şimdiki kılınan namaza iştirak ederiz. Başka bir şekilde yapılıyor olsa ve yine Dizlerin üstüne çöküşe ve yine secdeye varımda onu da kabul ederdik. Çünkü Kur’an da belirtildiği kadarı ile bu hareketler ile bir tapınma yapılıyor ise onlara katılmamızdır.
Böylece Namaz konusun da ki şekil Kur’an da geçmiyor diye bildirilen husus da sona ermiştir.

ÂLhamdülillah

—‐———————

Sonuç;
Geçmişten, Rasule ait olduğu düşüncesine dayalı Hadis(Aktarılarak gelen söz) getirmek Zındıklıktır. Kur’an ın Hadislere ihtiyacı yoktur.

Kur’an ı açıklayan Hadis diye bir şey yoktur.
Âlim olduğu söylenen kimseler de kelime kelime bildirecekler.

Hiç bir Hadis Kur’an ı açıklayamaz.
Bu yüzden Kur’an Hadis ile öğrenilir diyen kimseler sizi Tağut yoluna davet etmektedirler.
Onlar, bu yolda ne kadar uzun süre geçirmişlerse o kadar şeytanileşmiş ve artık o yolun yolcusu haline gelmişlerdir. Onlar için dönüş yoktur.

Hadis bekçileri Tağut yolunda ÂLlaha karşı savaşan Müşriklerdir. Bu yüzden de ZINDIKTIRLAR.

ÂLlah kitabının, kitap ile temizlenmek isteyenler için apaçık yazıldığını belirtmiştir.
Ayrıca Kıssalar için, ibret almasını bilen için Kalbiyle düşünebilen Aklı sahiplerine çokça öğütler verdiğini bildirmektedir.
Yani Kitap ile Temizlenebilecek ve Hüküm Ayetleri ile hükmedilecek kadar kitap apaçıktır. Kıssalar da apaçıktır. Ama herkes ondan öğüt alamaz. Ama bu Kur’an ‘ın anlaşılmadığından dolayı değil insanların Nasiplerinin ayrı ayrı olmasındandır. Yani ÂLlah ne kadar nasip etmişse insanlar o kadarından sorumludur.

  • Yazıyı Beğendin mi?  2
Sonraki Yazı
Kazım Çam

Kur'an dan 40 Sureyi Arapça-Türkçe bilmekteyim. Ayrıca Kur'an ı Türkçeye çevirmekteyim. Kur'an ı en az 2 kere baştan sona okudum. Bütün bunlar 24 Aylık Hidayet sürecinde gelişti. İzlediğim 7binden fazla video Yeryüzünde hiç kimsenin Hakkı Tam olarak anlatamadığını öğretti. Öyle ya da böyle bir şekilde herkes bir çok konuda baya eksikti. Ama bu Hidayet öğretilerinin anlatılarında Zerre Çelişki bulunmamaktadır. NOT: İşte bunlar dosdoğru anlatımlardır derken sizler de burada yazdığı gibi anlatın. Sarsılmazsınız. Size Kur'an ile kuşanmayı ve tekniği ile savaşmayı bildiriyorum. Öğrenmek size kalmıştır. ÂLhamdulillah .

Benzer Yazılar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamıştır, ilk yorumu yapmak için tıklayın.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*