İsa Mesih, Kesin Deliller, Kuvvetli İzahatler

İsa Mesih, Kesin Deliller, Kuvvetli İzahatler

NOT: Yeryüzünde Hiç Kimse, Bana olunan Hidayet Öğretilerinin Anlatılarına Karşı Delil gösteremez. Bu imkansızdır. İşleyip bitirdiğim konular dosdoğrudur. Çelişmez. İşlediğim konuların aksi ispatlanana kadar bunlar dosdoğru olanlardır. Ve Dosdoğru olduğuna dair Canım üzerine Yeminlidir. 

 

MEHDİ diye bir şey yok. Mehdilik durumu olsa olsa Rabbin Hakikatlerini ortaya çıkarmak isteyenlerin hareketi olabilir. Mehdi tek bir kişiden ibaret değil etraflıca insanların oluşturacağı “Yeter artık buramıza kadar geldi” diyerek ortaya çıkabilecek bir istek olabilir..  

GİRİŞ

Yüce ÂLlah Kur’an da ölü kimseler ile konuşmaz. Buna dair verilebilecek Ne 1 ne de 2 Ayet bulunmaktadır.
Çünkü bu kitap;

1-) Ölülere değil Dirilere indirilmiştir.

Yasin 70

Liyunżira men kâne hayyen ve yahikka-lkavlu ‘alâ-lkâfirîn(e)

Diri olanları uyarman için ve Kafirler üstünde sözün Hak olması için(Kitabı indirdik ve Elçi olarak seçtik, Elçi yolladık)

2-) Kur’an ‘ın hiç bir yerinde işte burada ölülere nasihat veriyor burda ölüler ile konuşuyor şeklinde Tek bir Ayet geçemeyeceği gibi ikişerli olan Kur’an ‘ın kendine has yazılımına dair de böyle uçuk konuyu doğrulayıcı bir ikinci Ayet dahi geçmez.

İSA MESİH İLE İLGİLI TARTIŞMALAR BİTİYOR.

Meryem 33

Ve-sselâmu ‘aleyye yevme vulidtu veyevme emûtu veyevme ub’aśu hayyâ(n)

Ve doğduğum güne esenlik vermiştir. Ve öldüğüm güne(esenlik vermiştir). Ve diri(sağ) gönderileceğim güne(esenlik vermiştir). 

İzahat:

İsa Mesih Henüz Beşikte iken yaptığı konuşmasında olacakları bildirmiş ve esenlikle diri olarak gönderileceği günü bildirmiştir. Burada gönderileceğine dair kullanılan kelime “ub’aśu” kelimesidir. Göndermek anlamındadır. Diriltileceğinden bahsetmemekte Tekrar Diri olarak gönderileceği günden bahsetmekte

1.BÖLÜM

ÂLlah, İsa Mesih’i Kâfirlerin içlerinden çekip çıkaracağını bildiriyor.

Ali İmran 55. Ayet de ÂLlah, İsa Mesih’i Kâfirlerden temizlemek üzere kendine doğru yükselteceğini bildirmiştir.

Öyleyse, İsa Mesih öldü ya da biraz sonra ölecek ise böyle bir cümle kurulamaz.
Ben şimdi öldüm diyelim. Ben öldüğüm için Kâfirlerden temizlenmiş mi oldum? Böyle bir temizlemenin yararı nedir? Zaten ölmüşüm.
Ancak ve ancak ölmediysem yani Hayat devam ediyorsa onlardan temizlenmiş, arındırılmış olmam bir anlam ifade eder.
Ölü bir insan için yada bir az sonra ölecek olan bir insan için seni temizleyecem denmesi mantık dışıdır.

Çünkü ÂLlah, bize bu Âyetinde İsa Mesih i onların içlerinden çekip çıkaracağını(onlardan ayıracağını) “muteveffike” kelimesi ile bildiriyor.
Öldürecek olsa katle(öldürüldü) derdi. Mevta(ölü) derdi. Sebilillahi katle(ÂLlah yolunda savaştı da öldü) derdi.

Demek ki İsa Mesih döneminde olaylar öyle bir kızışacak ki İsa Mesih i öldürmek için plan yapanlar bunu fiiliyata dökecek.
Tabi ÂLlah da kulu İsa Mesih i oradan çekip çıkaracağı bir zamanın olduğunu bildirmiştir.

Ayetimizi inceleyelim.

Ali İmran 55

1-) İż kâla(A)llâhu yâ ‘îsâ innî muteveffîke verâfi’uke ileyye

2-) vemutahhiruke mine-lleżîne keferû

3-) vecâ’ilu-lleżîne-ttebe’ûke fevka-lleżîne keferû ilâ yevmi-lkiyâme(ti)(s)

4-) śümme ileyye merci’ukum feahkumu beynekum fîmâ kuntum fîhi taḣtelifûn(e)

1-) ÂLlah demişti ki, elbette seni (oradan) (muteveffike)Ayıracak ve bana(kendime) yükselteceğim.

2-) Ve seni Keferulardan(inkârcılardan) Temizleyeceğim.

3-) Ve Kıyamet gününe kadar sana tabi olan(uyan) kimseleri Keferuların üstünde tutacağım.

4-) Sonra dönüşünüz bana olacaktır.
(Dönüşünüz tamamlandıktan sonra) ihtilafa düştüğünüz konularda Aranızda Hükmedeceğim.

2.BÖLÜM

İsa Mesih’i infaza geliyorlar.

İsa Mesihin infazı için harekete geçtiklerini ve ÂLlahın kendine Yükselteceği zaman gelecek dediği Ali İmran 55 den sonra
Nisa 157 – 158 de kendine Yükselttiğini de anlamaktayız.

Ayetleri inceleyelim.

Nisa 157

1-) Vekavlihim innâ katelnâ-lmesîha ‘îsâ-bne meryeme rasûla(A)llâhi

2-) vemâ katelûhu

3-) vemâsalebûhu

4-) velâkin şubbihe lehum(c)

5-) ve-inne-lleżîne-ḣtelefû fîhi lefî şekkin minh(u)(c)

6-) mâ lehum bihi min ‘ilmin illâ-ttibâ’a-zzanni

7-) vemâ katelûhu yakînâ(n)

1-) Ve Demeleri (Şu ki); ÂLlahın Rasulü Meryem oğlu İsa Mesih i öldürdük.

2-) Ve onu öldüremediler.

3-) Ve asmadılar.

4-) Fakat kendilerine benzeri (gösterildi).

5-) Ve muhakkak onun hakkında ayrılığa düşenler (öldü mü ölmedi mi) ondan(dolayı) şüphe içindeler.

6-) Onların, ondan(akıbetinden) bilgileri yoktur. Zanlarına uymalarından başka.

7-) Ve onu kesinkes öldüremediler.

Nisa 158

1-) Bel rafe’ahu(A)llâhu ileyh(i)

2-) (c) vekâna(A)llâhu ‘azîzen hakîmâ(n)

1-) Hayır. ÂLlah kendine (doğru) yükseltti.

2-) Ve ÂLlah çok üstün hikmet sahibidir. (Bu yükselişte bir Hikmet var)

Nisa 159

1-) Ve-in min ehli-lkitâbi illâ leyu/minenne bihi kable mevtih(i)(s)

2-) veyevme-lkiyâmeti yekûnu ‘aleyhim şehîdâ(n)

1-) Ve Muhakkak (Kutsal) kitap sahiplerinden (her biri) onun ölümünden önce inanmaları dışında(haricinde)

2-) Ve Kıyamet gününde (o da) onlara(üzerlerine) tanıklık edecek. 

İzahat
Nisa 159 ise ÂLlah, İsa Mesih in ölümünden önce kitap sahiplerinin her birinin onun yaşayıp öldüğüne inanacaklarını buyurmuştur. Burada ki dikkat çeken cümle kitap Ehillerinden her birinin bu durumda bulunacak olmasıdır. Tarih de henüz böyle bir kayıt gerçekleşmediğine göre, İşte bu durum tamamiyle çok açık olmakla birlikte İsa Mesih;
Mealci Zındıkların ve Ehli Zındıkların(Ehli Sünnetin)
İnanışlarının aksine Yalnızca Bana Hidayet olunanları Delilleri ile birlikte sizlere sunup Kuvvetle izahatlediğim şekilde olmasıdır.
İsa Mesih Yeryüzüne inecek. Ama ne zaman gelir? nerede ölür? Ya da inince ne yapacak? bu bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren; Kur’an ile temizlenmektir.

3.BÖLÜM

ÂLlah, İsa Mesih ile konuşuyor.

Şimdi Maide 116 ve 117. Ayetler de Rab ile İsa Mesih arasında geçen bir konuşmayı okuyacaksınız.

Buyurun ve ÂLlah ile kendisini öldürecek olanların içlerinden “Teveffeteyn” Çekip çıkarıp(Ayırıp) Katına doğru Yükselttiği ve ölmeyip Kanlı Canlı olan İsa Mesihin konuşması.

Maide 116

1-) Ve-iż kâla(A)llâhu yâ ‘îsâ-bne meryeme eente kulte linnâsi-tteḣiżûnî veummiye ilâheyni min dûni(A)llâh(i)(s)

2-) kâle subhâneke

3-) mâ yekûnu lî en ekûle mâ leyse lî bihakk(in)(c)

4-) in kuntu kultuhu fekad ‘alimteh(u)(c)

5-) ta’lemu mâ fî nefsî velâ a’lemu mâ fî nefsik(e)(c) inneke ente ‘allâmu-lġuyûb(i)

1-) Ve ÂLlah yine demişti (ki), Ey Meryem oğlu İsa; Sen mi dedin? Beni ve annemi (Tapısı olan ÂL den) ÂLlahtan başka (Tapısı olan) 2 ilah (daha) edinin.

2-) (İsa mesih) Dedi ki, seni bütün noksanlıklardan uzak tutarım.

3-) Benim için Hakka dair olmayan bir şeyi söylemek (haddime) değildir.

4-) Eğer demiş olsaydım yemin olsun ki bilirdin.

5-) Nefsimde olanı sen bilirsin. Ve ben senin Nefsinde olanı bilemem. Şüphesiz sen gizlenmişleri(gizli olanları) bilensin.

Maide 117

1-) Mâ kultu lehum illâ mâ emertenî bihi eni-’budû(A)llâhe rabbî verabbekum(c)

2-) vekuntu ‘aleyhim şehîden mâ dumtu fîhim(s)

3-) felemmâ teveffeytenî kunte ente-rrakîbe ‘aleyhim(c)

4-) veente ‘alâ kulli şey-in şehîd(un)

1-) Onlara, bana emrettiğin; Rabbim ve Rabbimiz olan ÂLlah a kulluk edin demekten başka bir şey demedim.

2-) Onlara kefildim içlerinde (yaşantı) sürdürürken.

3-) Ne zaman beni Aralarından Ayırdın(Teveffeteyni) (Artık) Sen oldun onları gözetleyen.

4-) Ve sen Her Şey Üzerine Tanıksın.

İzahat

Bu verilere göre İsa Mesih ölmüş olsa;

1-) Rab ile konuşamaz. Böylece “Tevveffeteyni” kelimesine “ölü” anlamını veremezsiniz.
2-) “Tevaffeteyni” kelimesi Kur’an da hiç bir yerde “ölü” anlamına gelmez. Maide 117 de bu kelimeye “ölü” anlamı verildiğinde ÂLlah ile konuşan ölü bir adamın durumu aktarılmış olur.
Bu durum tamamiyle Çelişkilidir. Ama çelişkili değil diyorsanız o zaman bana Kur’an da ölülerin konuştuğuna dair Ayet gösterin. Tabi ki bu da imkansızdır.

“Tevaffeteyni” kelimesinin incelenmesi

Şimdi “Tevaffeteyni” kelimesi nerelerde kullanılıyor onu görelim. Ve dikkat edelim acaba Kur’an da “ölü” olarak kullandığı yer var mı diye. Tabi ki yok da. Bakalım yine.

Nisa 15

1-) Vellâtî ye/tîne-lfâhişete min nisâ-ikum festeşhidû ‘aleyhinne erbe’aten minkum(s)

2-) fe-in şehidû feemsikûhunne fî-lbuyûti hattâ

3-) yeteveffâhunne-lmevtu ev yec’ala(A)llâhu lehunne sebîlâ(n)

1-) Ve kadınlarınızdan fuhuş yapanlar(için), onlara karşı içinizden(Müslüman olanlardan) 4 şahid getirin.

2-) Eğer onlar şahidlik ederlerse onları evlerde tutun.

3-) Ölüm o kadınları alıncaya(sizden ayırıncaya) kadar. Ya da Allah onların yararına bir yol gösterinceye kadar.

Önemli İzahat

Burada 3. Madde de
Mevta:ölüm
yeteveffâhunne: kadınların (bir şekilde ayrılacağı durum) dan bahsedilmiştir.

Ve ayrılma durumunu Mevta kelimesi gelerek sıfatı tamlamıştır.
Yani hiç bir kelime de Tefeffeteyni ölmek demek değildir.

O kelimeyi hangisi tamlamışsa O anlam yüklenir. Tamlayanı yoksa kendi halinde bir Ayrılıktır.
Ama ölüm kesinlikle
değildir.

En’am 61

1-) Vehuve-lkâhiru fevka ‘ibâdih(i)(s)

2-) ve yursilu ‘aleykum hafezaten

3-) hattâ iżâ câe ehadekumu-lmevtu teveffet-hu rusulunâ

4-) vehum lâ yuferritûn(e)

1-) Ve o kulları üstünde Kahır edendir.

2-) Ve üzerinize koruyucu(Melekler) gönderir.

3-) Nihayet birinize ölüm(âl-mevta) geldiği zaman elçilerimiz onu (Teveffet-hu)
(Çekip çıkarırlar)ayırırlar(bedeninden).

4-) Ve (bu durumun hassas oluşuna aldırmadan) (bu durumdan) hiç geri kalmazlar.

Secde 11

1-) Kul yeteveffâkum meleku-lmevti-lleżî vukkile bikum

2-) śümme ilâ rabbikum turce’ûn(e)

1-) De ki, Üzerinize vekil edilen Ölüm Meleği sizi(benliğinizden, bedeninizden) ayırır.

2-) Sonra Rabbinize döndürülene kadar(Bu böyle devam eder).

Zümer 42

1-) (A)llâhu yeteveffâ-l-enfuse hîne mevtihâ

2-) velletî lem temut fî menâmihâ(s)
feyumsiku-lletî kadâ ‘aleyhâ-lmevte

3-) ve yursilu-l-uḣrâ ilâ ecelin musemmâ(en)(c)
4-) inne fî żâlike leâyâtin likavmin yetefekkerûn(e)

1-) ÂLlah, Ölümleri sıra(gelen) Nefisleri (bedenlerinden yeteveffa eder) Ayırır.

2-) Ve ölüm sırası(gelmeyenleri) uykularındayken sıkı sıkıya tutar(korur.)
Üzerlerine ölüm ile Hükmedildimi(kaçacak yer yoktur).

3-) Ve salıverir(serbest bırakır) ötekileri. Ecellerine verilen Müsammaya(süreye) kadar.

4-) Şüphesiz bunda (Hayatın Ayetlerini) Düşünen (inançsızların çoğunlukta olduğu) bir kavim için deliller var.

İzahat
Yine aynı şekilde cümlede;

Teveffet kelimesini el mevta yine ondan önce gelerek Teveffet kelimesini tamlıyor.

İşte bu kadar basit. Bu kelimenin dosdoğru izahati yapıldı.
Hiç bir yerde ölü olarak geçemez. Bu imkansız.

Muhammed 27

1-) Fekeyfe,

2-) iżâ teveffet-humu-lmelâ-iketu
yadribûne vucûhehum ve edbârahum

(O gizleyebileceklerini düşündüklerinden sonra)
1-) Peki (bu) nasıl(güzel mi),

2-) Melekler, onların yüzlerine ve sırtlarına vura vura (Nefslerini bedenlerinden) Ayırması.

Enfal 50

1-) Velev terâ iż yeteveffâ-lleżîne keferû(ﻻ)-lmelâ-iketu yadribûne vucûhehum veedbârahum

2-) veżûkû ‘ażâbe-lharîk(i)

1-) Keşke görsen; Meleklerin, o İnkârcıların(Nefslerini bedenlerinden ayırmak için) Yüzlerine ve Sırtlarına vura vura ayırdıklarını.

2-) Ve Yangın azabını tadmalarını(Keşke görsen)

İzahat
Yine aynı şekilde cümlede;

Teveffa-Teveffet kelimelerini Yedikleri Şamar ile birlikte bedenlerinden ayırdıkları bildirilmiştir. Ölen kişinin Günahkâr olması halinde ölürken dövülerek Nefsi bedeninden ayrılmaktadır.

Soru: Peki Nefsin Bedenden Ayrıldığını nerden anlıyorsunuz?

Cevap: Nefslerin(benliklerin) Diyn gününde eşleşip hazırladıklarının bilditildiği Ayetlerden.

Tekvir 7

Ve-iżâ-nnufûsu zuvvicet

Ve Nefsler eşleştirildiğinde

Tekvir 14

‘Alimet nefsun mâ ahdarat

Nefsler hazırladıkları şeyleri bilirler.

Böylece, Ölüm Meleklerinin ölmüş bir insanın bedeninden Nefsini ayırmaya geldiğini bilmekteyiz.

Sonuç olarak;

“Mevta(ölü, ölüm)” kelimeleri “teveffet, teveffa, Teveffeteyni (Ayırmak, Çekip çıkarmak)” kelimeleri ile aynı cümle de bir çok Âyette kullanılmış olup YERYÜZÜNDE Hiç kimse bu kelimeye bir daha ”Ölü” anlamı vererek bu yazıyı okuyanları kandıramayacak.

ÂLhamdulillah.

  • Yazıyı Beğendin mi?  2
Önceki Yazı
Kazım Çam

Kur'an dan 40 Sureyi Arapça-Türkçe bilmekteyim. Ayrıca Kur'an ı Türkçeye çevirmekteyim. Kur'an ı en az 2 kere baştan sona okudum. Bütün bunlar 24 Aylık Hidayet sürecinde gelişti. İzlediğim 7binden fazla video Yeryüzünde hiç kimsenin Hakkı Tam olarak anlatamadığını öğretti. Öyle ya da böyle bir şekilde herkes bir çok konuda baya eksikti. Ama bu Hidayet öğretilerinin anlatılarında Zerre Çelişki bulunmamaktadır. NOT: İşte bunlar dosdoğru anlatımlardır derken sizler de burada yazdığı gibi anlatın. Sarsılmazsınız. Size Kur'an ile kuşanmayı ve tekniği ile savaşmayı bildiriyorum. Öğrenmek size kalmıştır. ÂLhamdulillah .

Benzer Yazılar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamıştır, ilk yorumu yapmak için tıklayın.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*